Hazrat Sain Nasir Mohammed Sahib Fakir Sufi Al-Qadri
Sainji at Thala
Sain Irshad Ali Badshah
Sain Oshaq Ali
Sain Baba thala with devotees